Основни човешки емоции са тревожността и страхът, които са се развили през поколоенията като приспособителен механизъм за справяне с опасността. Трудно е разграничението между тях. Но, докато страхът е разбираема съразмерна реакция на личността към една реална заплашваща ситуация, тревожността е несъразмерна реакция срещу опасността или дори срещу въображаема опасност, т.е. при страха опасността е ясна, обективна, докато при тревожността тя е скрита субективна. Страхът като актуално емоционално състояние и тревожността като личностна особеност са важна по значение област на тестовото психологическо изследване. Психологичните тестове за определяне и измерване на страха биват самооценъчни и оценъчни. От друга страна те се разграничават  и от гледна точка на това, дали имат за предмет тревожността като личностна черта или страха като актуално емоционално състояние.  Има и поливалентни скали, включващи двете задачи. Една от най-широко използваните самооценъчни скали е скалата за манифестен страх на Тейлър – MAS , съдържащ 50 твърдения. Изолирани са фактори като хроничен страх, свързан с тревожност, сензитивност и себенеувереност, лабилност на вегетативната нервна система при заплашващи ситуации, разстройство на съня, свързано с голямо вътрешно напрежение, усещане за собствена несъстоятелност и др. У нас е разработена модификация на теста съдържащ 80 твърдения. Висока корелация с теста на Тейлър показва самооценъчния тест на Спилбъргър – STAI , съставен от две субскали: на тревожността и страха като актуално състояние и като личностна особеност.
Вижте в речника:
Страх>>>
Тревожност>>>
Тревожност (терапия чрез предизвикване на)>>>


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.