Многообразие

                       В параметрите на човешкото общуване могат да бъдат следните основни социално-психологически явления:
-                     Социализация
-                     Адаптация
-                     Конформизъм
-                     Агресия
-                     Конфликти
-                     Социални групи (формални/неформални групи; група - членовете трябва да са идентифицируеми. Социално-психологичен климат – всяка група има душа).
-                     Социални роли (всички проекции на Аз-а)
-                     Социални нагласи (атитюд, установка)
-                     Предразсъдъци и дискриминационно поведение
-                     Слухово поведение и слухове
-                     Социални дейности
-                     Образци и норми на поведение (еталони)
-                     Емоционална интелигентност
-                     Социална компетентност
-                     Психологично благополучие
-                     Доверие

Спецификата на тези явления следва да се разбира като степен на социална детерминираност (предопределен, обусловен) на процесите и взаимоотношенията, осъществявани на различни равнища като непрекъснат дебат между човека и ситуацията.
При анализът им е нужно да се избягва както излишната психологизация, така и грубата социологизация – подходи, които тушират тяхната същност. Като предмет на осмисляне те са изключително многостранни и се проявяват с различна степен на сложност. Въпреки многообразието явленията могат да се обединят като проявления в 3 големи групи:
Ø    Явления, свързани с груповия живот и дейности: цели, организационна структура, динамика на групите, особености на оценъчните съждение, процеси на лидерство и аутсайдерство, лостове за стимулиране и налагане на подчинение.
С тази проблематика се занимават психологията на малките групи и груповата динамика.
Ø    Явления, свързани с личността и нейните диспозиции (насоченост): същност и структура на личността, равнища на взаимоотношенията, посока на ценностните ориентации, периметър на социалните роли, механизми за възприемане и разбиране между хората, стратегии за разрешаване на проблеми или конфликти.
С тази проблематика се занимават социалната психология на личността и конфликтологията.
Ø    Явления, свързани с масовите процеси: социално-психологични особености на масата и тълпата, национални особености на нравите, традициите и ритуалите, поведение в екстремални или панически ситуации, механизми на подражание, внушение и психологична „зараза”.
С тази проблематика се занимават психология на масовото поведение и народопсихологията. Въпреки многообразието основният източник за тяхното възникване е един и същ – сферите на човешкото общуване.

Тенденции в проявленията.

Една от основните задачи на социалната психология е да разкрива устойчивостта, известната повторяемост на явленията на равнище личност, малка и голяма група, общност, маса, тълпа. Разкриването на тези връзки дава основание за извеждането на някои тенденции, които психологическата наука приема за общовалидни в общи случаи (по правило)

  • Внушението

Като социално психологически механизъм е широко разпространено в обществения живот. Установено е, че степента на внушаемост нараства правопропорционално в зависимост от броя на членовете от дадено мнозинство от хора. Счита се, че степента на внушаемост у жените е по-висока, отколкото при мъжете. А степента на внушаемост у подрастващите е по-висока отколкото в зрелите индивиди.
  • Конформизъм

Като социалнопсихологически феномен е широко разпространен в груповите взаимодействия на всички равнища. Явлението отразява промяната в мнението и поведението на отделния индивид под натиска на групата. Проявленията му зависят от възрастта, професионалния бранш, броя членове в групата и експертността на включените в нея членове.
  • Възприемането и разбирането между хората

Зависи от възрастта, пола, професионалния бранш, образователното равнище и насочеността на интересите. Във всяка ситуация на комуникативно взаимодействие действат множество психологични механизми и ефекти, от които зависи ефективността на перцептивния процес.
Динамиката на общественото мнение и настроение, тяхната гъвкавост, изразителност показват устойчив характер.На разбирането между хората се отразяват някои характеристики на личността от общо психологичен порядък. Тук от особено значение е темперамента.
Всички психични процеси, свойства и състояния на личността търпят изменения в зависимост от това дали човек живее и работи изолиран или си взаимодейства с другите в условията на различни групи.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.