Комуникативни техники за водене на конструктивен разговор
 1. Присъединете се към другия човек, когато работите за постигане на взаимно изгодно излизане от ситуацията. Често в конфликтна ситуация хората са склонни да застанат един срещу друг вместо един с друг - това води до конфронтиране и до "печеливш" и "губещ" при излизане от ситуацията. Когато двама души работят заедно, всеки от тях уважава както другия, така и различията помежду им и са готови да работят за постигане на взаимно приемлив изход.
 2. Разграничавайте представата за собствената си личност и тази на клиента от предмета на конфликта. В конфликтна ситуация човек идентифицира себе си и другия човек с предмета на конфликта, което може да доведе до объркване и до взаимни обиди.
 3. Изразете ясно и конкретно как вие възприемате конфликта и какъв изход желаете. И за двамата участници в комуникационния процес е важно да опишат и споделят начина, по който възприемат конфликтите, както и желаният от тях изход.
 4. Наблюдавайте внимателно и слушайте съсредоточено, когато искате да разберете откъде се пораждат различията, водещи до конфликт между вас и клиента.
 5. Разберете силата на възприятията и емоциите - както вашите, така и на другия човек. Дайте му възможност да разбере какви чувства пораждат у вас взаимните ви затруднения.
 6. Изкарайте нещата на открито и разисквайте усложненията. Същевременно преценявайте чувствата на клиента и се съобразявайте с тях. Често това обръща посоката на взаимоотношенията, като превръща враждебния противодействащ сблъсък в разумна, проактивна дискусия за възможностите да се изгладят различията.
 7. Освободете се от вътрешния съдия - тази част от вас, която критикува и атакува. Изгонете търсачът на дефекти като вдишате дълбоко и го заместите с позитивна мисъл. (Този процес никога не свършва и имате много възможности за практикуване).
 8. Мислете само за текущата ситуация - не са разрешени примери от миналото, за да печелите точки с тях!
 9. Избягвайте думи като "никога", "трябва" и "винаги". Те имат свойство да ескалират конфликта.
 10. Обсъждайте само един проблем в даден момент. Избягвайте смесването на един проблем с друг и привеждането на примери от миналото, за да илюстрирате своята позиция. Използването на миналото може да доведе до изкривяване и манипулиране, тъй като другият човек може да е забравил или да си спомня твърде различно. 
 11. Задайте си въпроса доколко правдиво е допускането ви, че вашият клиент е непоправимо противодействащ, враждебно настроен или ирационален в реакциите си. Никога не забравяйте, че всеки един човек реагира на дадена ситуация въз основа на своето лично, неповторимо възприемане на света - възможно е начинът, по който другите виждат нещата, да е коренно различен от вашия.
 12. Задавайте отворени въпроси, за да разберете как клиента възприема конкретната ситуация
 13. Опитайте се да видите какви изгоди имате от това, което казва или върши другият човек, за да можете по-лесно да се справяте с унищожителни нападки и предложения.


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.