Мотивацията  за постижения според пола

   При неутрални условия жените показват по-високи резултати в мотивацията за постижения по методиката на Маклелънд . Когато бъдат въведени допълнителни условия, свърани с намаляване на социалното одобрение, мотивацията за постижение при жените спада, докато при мъжете се увеличава и задминава тази на жените. Обобщението на данните от всички изследвания обаче не дава основания да се говори за стабилни значими различия в мотивацията за постижение между половете.

Увереност в себе си по отношение на успеха

   В типичния случай, ако на две групи, разделени по полова принадлежност, се даде задача и след описанието й всеки от участниците трябва да прогнозира как ще се справи със задачата, момчетата предвиждат, че ще се справят по-добре от момичетата, а момичетата, че ще се справят в зависимост от ред обстоятелства, свързани със задачата. Тази ниска увереност в себе си има последствия както по отношение на поеманата инициатива, така и при изпълнението . Има условия, които действат като опосредстващи фактори (модератори) на този ефект:

  • ако задачата е от такъв характер, че може да се смята за „женска”, тогава жените са по-уверени в себе си;
  • в ситуации с амбивалентна обратна информация за изпълнението жените са по-неуверени, но ако бъде осигурена еднозначна информация, значими разлики не се наблюдават;
  • увереността в себе си на жените е по-ниска от тази на мъжете, ако изследваните лица са известени, че ще бъдат оценявани в сравнение с другите. Ако ситуацията на съзтезание се неутрализира, не се откриват значими различия.

Оценка на свършената работа.

   Когато мъжете оценяват свършената работа, те обикновено си дават добра оценка и я атрибутират към своите способности. Жените по-често приписват успеха на случайността и късмета, а не толкова на способностите си. Те имат тенденцията да отричат своята отговорност за благополучните ситуации и да поемат отговорност за неблагоприятните , като по този начин принизяват своя реален принос.

Страх от успех.

   М. Хорнър (1972) кара студенти да напишат разказ за първенеца на курса от въображаемо училище и курс. Мъже, които са помолени да напишат разказ за „Джон” като първенец на курса си в медицинското училище, най-често си го представят като щастлив и имащ успех. Жените, които пишат за „Ана” в същата ситуация, често я характеризират като изолирана, отхвърлена и несигурна в себе си. Разбира се, може да се спори дали в случая става въпрос за страх от успех или за адекватно предвиждане на реалните последици, когато младите жени се отклоняват от очакваното поведение. По-късно повтарят изследването, но молят мъжете да пишат за „Том”, които се справя отлично в училище за детски учителки. В този случай изследваните лица демонстрират същия „страх от успеха” както жените в изследването на М. Хорнър.

Стил на себепредставяне


  Диакс (1976) изследва различията между половете в стила и стратегиите на себепредставяне. Установява, че базисната мъжка стратегия е насочена към приемане и подчертаване на собствения статус, при което силните страни, доминантността и компетентността се заявяват по един или друг начин. Жените приемат друга стратегия, при която целта е да се неутрализира статусът, да се създадат добри отношения с другите хора и да се представи „себе си” като типичен случай на способности и равнище на изпълнение. Тези стилове се подкрепят от практиката на социализацията. Освен това съществува и строго разпределение на задачите, които се възприемат като преимуществено женски или мъжки, което също представлява аспект на социализацията. Това как действат представителите на двата пола е до голяма степен функция на разбирането на принадлежността на задачата към двете стереотипни групи.

Потребност от принадлежност

   Жените, за разлика от мъжете, изразяват повече позитивни чувства по отношение на другите и са по-загрижени за своите социални взаимоотношения. Въпреки по-силната си потребност от принадлежност, жените имат по-силни социални забрани за инициативно или автономно социално поведение. Жените имат и преимущество по отношение на социалните прозрение и емпатията.

Половете имат различия в ориентацията в дихотомията сътрудничество/съревнователност. Разликата е не в равнището на тези 2 качества, а за качествено различна насоченост при изпълненията на дейност в условия на съревнование. Докато мъжете са загрижени за съдържанието на дейността, жените са загрижени преди всичко за удовлетворителността на социалната ситуация .


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.