Личността е сложно системно формирование, което трудно може да бъде дефинирано еднозначно. Изследователите посочват, че съществуват над 50 различни дефиниции, но нито една от тях не е общоприета. Анализът на съществуващите определения позволява да се очертаят някои най-характерни особености на личността. Те са следните:

 1. На първо място, всяка личност е уникална и неповторима. Трябва да се подчертае, че няма две напълно еднакви личности, дори и при еднояйчните близнаци. Всеки човек в своето поведение и душевен живот е една отделна “вселена”, един субективен свят с неповторим облик. В това се състои неговата уникална ценност и значимост като присъствие в света.
 2. Личността е устойчиво образувание, съставено от отделни компоненти, като аз-образ, убеждения, норми, ценности, натрупан индивидуален опит и др. Тази устойчивост се проявява като повторяемост на поведението във времето и през различни ситуации. Това, което характеризира личността следователно е типичният начин на мислене и поведение, характерни за отделния човек.
 3. Личността не е нещо изначално дадено в завършен вид, а се променя и развива. В това развитие има приемственост, така че по-късните особености на личността имат своите основания в нейните по-ранни характеристики. Развитието на личността е цялостен органичен процес, при който по-ранните регулативни структури прерастват в по-сложни образувания. В процеса на развитието възникват и нови образувания, които не са съществували в по-ранните периоди от живота на индивида. Те обаче са съгласувани с вече даденото или на свой ред съществено са го променили, за да им съответства по определен начин.
 4. Отделните страни на личността се намират в определено съответствие и съгласуваност. Това е съществена особеност, която разкрива, че личността не е проста съвкупност от подбуди, емоции, убеждения и поведенчески програми, а представлява организирана система, в която всички елементи са свързани в едно цяло.

Понятието “личност” в психологията.

   За да разберем природата на личността трябва да се опитаме да определим функционалната и позиция в регулацията на поведението, т. е. да отговорим на въпроса “Защо е необходима личността като регулативна система?”. От еволюционна гледна точка може да се приеме, че психиката и психичната регулация възникват като продукт от дейността на централната нервна система с оглед повишаване ефективността на приспособяване на организма към неговата среда и по-ефективно управление на поведението в борбата за оцеляване. Психичната регулация разширява способността за научаване, за предвиждане на събитията, за формиране и натрупване на индивидуален опит съобразно специфичните особености на средата. По подобен начин, личността като висша регулативна система обслужва приспособяването на индивида, но вече не само към природната, но и към социалната среда. Доколкото обществото и културата, в рамките на които се развива индивида не остават неизменни и тъй като те го поставят в неизмеримо по-сложни взаимоотношения в сравнение с природната среда, дотолкова и проблемите на приспособяването са много по-сложни. Личността възниква като цялостна система за психична регулация, която позволява на индивида да се приспособи към социалната среда и ефективно да функционира в нея. Тази система в съдържателно отношение включва всички психични свойства, състояния и процеси, които функционират по индивидуално специфичен начин, основават се на натрупания собствен опит и генетични особености на организма и се развиват под влияние на биологичните промени в него и измененията на на външната среда. 

   По начина си на съществуване личността е психично образувание, но тя се формира под влиянието не само на закономерностите на изграждане на психиката, а и на други фактори. Биологичните дадености на всеки отделен организъм имат своя специфика, която намира отражение в особеностите на индивидуалната личност. Както ще видим по-нататък, има множество биологични фактори, които влияят върху формирането на личността. От друга страна, човек се формира и съществува в определен социален контекст, неговото поведение се разгръща в множество различни социални ситуации. Факторите на социалната среда влияят както върху формирането на личността (на нейните убеждения, нагласи, ценности), така и непосредствено върху организацията и протичането на поведението (например за да утолим глада си ние не се нахвърляме непосредствено върху храната, а търсим подходяща обстановка, където това да стане). Следователно, за да разберем и обясним особеностите на индивидуалното поведение ние трябва да отчитаме влиянието на биологичните дадености, особеностите на протичане и организация на психичните процеси , влиянието и въздействията на социалната среда. Изучаването на личността изисква да разглеждаме човека като единно био-психо-социално същество, което поставя въпроса за равнищата на изследване на личността. Най-общо казано тези равнища са следните:

 • индивидуални личностни особености (личностни черти)
 • особености на социалното поведение
 • индивидуални особености в протичането на регулативните процеси (памет, внимание, мислене, емоции, мотивация)
 • невро-ендокринна регулация
 • особености на физиологичната регулация
 • биохимия на мозъка и централната нервна система
 • генетика на поведението и на индивидуалните различия.

Вижте още:


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.