Психична структура на личността.
   По-пълното познаване на личността изисква да се очертае нейната структурна организация. В психологията няма единно схващане за структурата на личността, тъй като съществуват множество различни основания за теоретичното и реконструиране. Тук ще бъде направен опит да се представи психичната структура на личността като се използва за основа обособяването на различни функционални подсистеми, всяка от които е отговорна за различни аспекти на регулация на индивидуалното поведение и освен това се свързва с различни прояви на личността.  Редът, в който са представени тук отразява преходът от по-общи към по-специфични регулативни функции.

1. Подсистема за саморегулация. Осъществява контрол над останалите подсистеми и направлява поддържането на личната компетентност, автономия и себеуважение. В съдържателно отношение е свързана със себепознанието и личната его-идентичност. Проявява се като самооценка и аз-образ.

2. Подсистема за избор на условия за функциониране. Регулира оптимума на стимулация от външната среда и динамичната организация на поведението. Проявява се в особеностите на темперамента.

3. Подсистема за оценка на контекста на функциониране. Ориентира индивида в най-общите условия на средата като възможности и ограничения за разгръщане на индивидуалното поведение. Участва пряко в регулацията на поведението в нови и непознати ситуации. Проявява се като генерализирани очаквания (външен - вътрешен локус на контрола, оптимизъм - песимизъм, убеждение в справедлив свят, наличие или липса на личен шанс).

4. Операционна подсистема. Организира програмите за действие и участва в решаването на проблеми. Проявява се като интелект и интелигентност.

5. Подбудително - оценъчна подсистема. Енергетизира и подбужда поведението. Създава емоционално-оценъчно отношение към обектите и събитията от външната действителност. Проявява се като потребности, мотиви и емоции.

6. Когнитивна подсистема. Представя външната среда под формата на усещания, образи и понятия. Натрупва и съхранява знания и минал опит. Проявява се като убеждения, социални нагласи, норми и ценности.

7. Подсистема “поведенчески програми”. Съдържа поведенчески модели за въздействие и изменение на външната среда. Проявява се като навици и умения.

   
Подсистемите в структурата на личността не са изолирани, а тясно взаимодействат една с друга. Операционната и когнитивната подсистеми функционират като единно цяло. Подсистемите за саморегулация и избор на условия за функциониране пряко се проявяват в подбудително - оценъчната подсистема под формата на подбуди и емоционални преживявания. Построяването на определено действие изисква тясна взаимовръзка между подбудително - оценъчната, когнитивната и програмите за действие подсистеми. Трябва да се отбележи, че в зависимост от регулативните задачи, които решава личността, в управляването на поведението се включва по-широк или по-тесен кръг от нейните подсистеми. Когато се изпълняват рутинни задачи в обичайна обстановка поведението може да се регулира от поведенческите програми с минимално участие на когнитивната подсистема. Когато се поставят и преследват дългосрочни жизнени цели е необходимо да се изградят сложни поведенчески планове и тогава в регулацията се включват почти всички подсистеми на личността.  

Вижте още:


0 коментара:

Публикуване на коментар

Етикети

3. Фройд (1) агнозии (1) аминокиселини (1) Апкинсън и Шайфри (1) Апраксия (1) ацетилхолин (1) базална (1) безусловен рефлекс (1) биогенни амини (1) болка (1) Бричман (1) Варолиев мост (2) вестибуларeн апарат (1) Вилхем (1) Во и Норман (1) Вунт (1) Възбудимост (1) ганглии (1) Гещалт (1) гируси (1) гръбнак (2) гръбначен стълб (2) дендритнити (1) Ейбрахам (1) Екзистенлист (1) експериментална ретроспекция (1) емпирични предложения (1) епиталамус (1) Инсайт (1) Интелектуален акт (1) КАРЕН (1) картата на Бродман (1) Крейк и Локхарг (1) латентно заучаване (1) мазолесто тяло (1) Маслоу (1) медиатор (1) междина променлива (1) метаталамус (1) мислене (1) молярен бихейвиоризъм (1) невиобихейвиоризъм (1) неврон (1) невропептиди (1) Нелсън и Коумън (1) нервната клетка (1) Области на персонологията (1) око (1) операционализъм (1) парасимпатикусова (1) персонология (1) пирамидни възвишения (1) подкрепа (1) познавателна карта (1) потребността (1) практицизъм (1) Проводимост (1) Проводната функция (1) проприорецептор (1) психологически речник (30) психология (4) Рефлексната функция (1) Речник по психология (30) САМОУВАЖЕНИЕ (1) Сеченов (1) сиво и бяло (1) симпатикусова (1) синапс (1) синаптична цепка (1) соматична нервна система (1) стимул-реакция (1) страх (1) сулкуси (1) таламуси (1) температурен усет (1) Теория за рефлекса (1) Тулвинг (1) усет (1) условен рефлекс (1) Ухо (1) ФИ-феномен (1) функционална психология (2) хипоталамус (1) ХОРНИ (1) Хуманистична теория (1) целеполагане (1) черепно-мозъчни нерви (1) Четирихълмие (1) Dictionary of Psychology (30) Maslow (1) mirnf.fhrs (3) re4nik po psixologia (30) Skinner (1) SOR (1) video (6) William James (1)Admin is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk
Яндекс.Метрика
Предоставено от Blogger.